Pravidlá SEREDSKEJ INTERLIGY

 

I. ÚVOD
Občianske združenie Seredská Interliga organizuje súťažné podujatie v malom futbale v meste Sereď a v jeho okolí. Súťažná liga sa volá Interliga a zúčastňujú sa na nej mužstvá, ktoré môžu mať ľubovoľný počet hráčov. Súťažný ročník sa skladá z dvoch častí: zimná časť hraná v hale a letná časť hraná vonku (príp. celá Interliga sa odohrá v hale alebo vonku). Konečné prvé miesto v Interlige určuje víťaza celého ročníka.

II. IHRISKO
Za ihrisko spôsobilé pre organizáciu súťažného kola Interligy sa považuje také:
a) ktorého rozmery nie sú menšie ako 40m dĺžky a 20m šírky (v prípade dohody RV môžu byť rozmery iné)
b) ktoré je riadne označené hlavnými i vedľajšími čiarami
c) bránky majú tvar hádzanárskej brány a majú riadne uchytené siete


III. ROZHODOVANIE
a) zápasy rozhoduje hlavný rozhodca (je možné využiť aj asistenciu postranného rozhodcu)
b) postranný rozhodca má poradný hlas, konečné rozhodnutie prislúcha hlavnému rozhodcovi
c) rozhodca musí byť nestranný
d) rozhodca musí byť farebne odlíšený od hráčov na ihrisku
e) riadiaci výbor určí, kto bude rozhodovať zápasy ako hlavný, a v prípade potreby, aj ako postranný rozhodca
f) rozhodca je oprávnený nadstaviť hrací čas o čas nevyhnutných prerušení (pozn.: odkopnutie lopty sa nepovažuje za nevyhnutné prerušenie)
g) konečné rozhodnutie hlavného rozhodcu je nemenné a nemôže ho zmeniť alebo zrušiť ani riadiaci výbor
h) ak ktorékoľvek z mužstiev neakceptuje rozhodcu ako hlavného, resp. postranného, má právo požiadať (aj ústne) člena riadiaceho výboru riadiaci výbor minimálne týždeň pred začiatkom zápasu o rozhodovanie zápasu inou osobou. Nie je povinnosťou riadiaceho výboru takejto žiadosti vyhovieť. Proti rozhodovaniu zápasu, je možné podať protest. V prípade, že členovia riadiaceho výboru sú v čase zápasu aktívne zapojení v hre, zápas rozhoduje osoba, ktorú touto úlohou riadiaci člen poverí. Proti takémuto rozhodnutiu nie je možné podať protest.
i) po začatí zápasu už nie je možné rozhodcu meniť
j) v prípade rozhodcu, ktorý evidentne porušil pravidlá fair-play, resp. pravidlá Interligy, na podnet službukonajúceho člena výboru, rozhodne riadiaci výbor vždy o treste osobnom, prípadne peňažnom


IV. RIADNE A VČASNÉ NASTÚPENIE NA ZÁPAS
a) riadny počet hráčov v zimnej sezóne (hala): piati hráči v poli + brankár (podľa rozmeru daného ihriska)
b) riadny počet hráčov v letnej sezóne (vonku): piati hráči v poli + brankár (podľa rozmeru daného ihriska)
c) za každé mužstvo nastúpia minimálne traja hráči + brankár
d) ak mužstvo nenastúpi s minimálnym počtom hráčov, zápas je kontumovaný v prospech súpera s aktívnym skóre 3:0
e) ak nenastúpi s riadnym počtom hráčov ani jedno mužstvo, zápas sa považuje za odohratý bez zisku bodov s negatívnym skóre 0:3 pre obe mužstvá.
f) v prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov, ktorékoľvek mužstvo opustí hraciu plochu, zápas je kontumovaný v jeho neprospech nasledovne:
- ak rozdiel skóre na ihrisku je vyšší ako tri v neprospech odstupujúceho mužstva, do tabuľky sa započíta výsledok dosiahnutý na ihrisku.
- ak rozdiel skóre dosiahnutý na ihrisku je nižší alebo rovný trom v neprospech odstupujúceho mužstva, do tabuľky sa započíta negatívne skóre 0:3 z pohľadu odstupujúceho
g) v oboch prípadoch uvedených v bode d) sa do celkovej štatistiky strelcov započítavajú góly tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku
h) každé mužstvo je povinné nastúpiť na zápas podľa riadneho vylosovania súťaže, pričom platí pravidlo o povolenej čakacej tolerancii, ktorá je nasledovná:
- v prípade prvého zápasu hracieho dna je tolerancia 5 minút od spôsobilosti ihriska na zahájenie hry
- v prípade ostatných zápasov hracieho dna je tolerancia 5 minút od ukončenia predchádzajúceho zápasu


V. SÚPISKA A PRESTUPY
a) na súpiske mužstva môže byť zapísaný ľubovoľný počet hráčov
b) každé mužstvo má právo pred začiatkom súťaže obmeniť káder svojho mužstva, avšak tak, že z pôvodného tímu, hrajúceho v predchádzajúcej sezóne musí byť na súpiske aspoň 5 hráčov, ktorých pre tento účel na súpiske označia symbolom "S"
c) každé mužstvo má tiež právo na obmenu kádra i počas letnej prestávky, pričom má právo na doplnenie, resp. obmenu najviac piatich hráčov, ktorí môžu nastúpiť najskôr v prvom zápase po letnej prestávke, s výnimkou prípadných dohrávaných zápasov zimnej časti
d) každá súpiska musí obsahovať riadne vyznačený názov mužstva, vedúceho mužstva, jeho zástupcu, čitateľne vypísané mená hráčov s dátumom narodenia, označenie aktívnych hráčov symbolom „A“
e) hráč môže byť členom iba jedného tímu. Ak je uvedený na viacerých súpiskách naraz, považuje sa za člena toho tímu, ktorý odovzdal súpisku skôr
f) súpiska musí byť odovzdaná členom riadiaceho výboru najneskôr v deň úvodného zápasu sezóny

VI. AKTÍVNI HRÁČI
a) súťaž Interliga je vytvorená pre rekreačných futbalistov, avšak každý z tímov môže využiť výhodu štyroch aktívnych hráčov v tíme, pričom zápas môžu hrať dvaja z nich.za aktívneho hráča sa považuje hráč,ktorý hrá 5ligu a vyššie, čiže 1,2,3,4a 5 liga.Ako aktívni hráči sú tiež považovaní futbalisti, ktorí hrajú zahraničné súťaže okrem posledných dvoch ligových urovni v konkretnej krajne a futsalisti.
b) za aktívneho hráča sa považuje hráč, ktorý nastúpil aspoň na jednu minútu hracieho času majstrovského zápasu (nie prípravného!) organizovaného Slovenským Futbalovým Zväzom (SFZ), ako aj Slovenským zväzom Futsalu (SF)
c) Majstrovský zápas sa začína rátať začiatkom súťaže SFZ, SF, nie začiatkom Interligy. t.z.- už prvý zápas Interligy nemôže nastúpiť viac ako štyria aktívny hráči, ktorí hrali súťažný zápas pred začiatkom Interligy.

d) mužstvo, ktoré prekročí stanovený limit povolených aktívnych hráčov, bude potrestané peňažnou pokutou 20 € a zápas bude kontumovaný v jeho neprospech. Pri opakovanom porušovaní tohto pravidla môže byť riadiacim výborom vylúčené zo súťaže.

VII. TRESTY
a) žltá karta - peňažný trest 2 €
b) druhá žltá karta v zápase – vylúčenie a zastavenie činnosti na 1 zápas – peňažný trest 3,50 €
c) 4 žlté karty - zastavenie činnosti na jeden zápas
d) červená karta - peňažný trest 3,50 € + zastavenie činnosti na min. 1 zápas.
O konečnej výške trestu má právo rozhodnúť riadiaci a členský výbor
e) v prípade, ak má mužstvo 4 kontumácie v priebehu súťaže, nasleduje jeho vypadnutie z Interligy. V tabuľke strelcov sa anulujú všetci strelci tohto mužstva a v ligovej tabuľke sa anulujú všetky odohraté zápasy tak, ako keby mužstvo vôbec nehralo. Anulujú sa však iba zápasy z tej časti ligy, v ktorej mužstvo vypadlo.

f) v prípade závažného porušenia fair-play bude:
- jednotlivec potrestaný zastavením činnosti min. na 1 kalendárny rok
- mužstvo potrestané vylúčením zo súťaže na min. 1 kalendárny rok
- o výške trestu vždy rozhoduje riadiaci výbor
v prípade opakovaného závažného porušenia pravidiel fair-play, alebo voči stanovám Interligy bude jednotlivec alebo skupina jednotlivcov potrestaná doživotným zastavením činnosti, pričom proti tomuto rozhodnutiu sa môže odvolať po uplynutí 5 kalendárnych rokov
g) peňažné pokuty sú hráči povinní zaplatiť do začiatku nasledujúceho zápasu, inak hráč nesmie na zápas nastúpiť a zápas bude v neprospech tohto tímu kontumovaný s negatívnym skóre 0:3

h) pokiaľ mužstvo nenastúpi na zápas, prehráva 0:3 kontumačne a zaplatí pokutu 33,50 €
i) za akékoľvek napadnutie rozhodcu (slovné i fyzické) sa udeľuje výnimočný trest, o ktorého výške rozhoduje riad. výbor
j) za akékoľvek napadnutie službukonajúceho člena výboru sa udeľuje výnimočný trest o ktorého výške rozhoduje riadiaci výbor

k) riadiaci výbor môže rozhodnúť o treste aj pre hráča, ktorý nebol počas zápasu napomínaný rozhodcom, ale svojim chovaním zjavne porušil pravidlá fair-play. O takýchto priestupkoch výbor rokuje ak je daný podnet zo strany vedúcich mužstiev jednotlivých mužstiev. Riadiaci výbor musí do týždňa odo dňa odohratého zápasu dať na vedomie o prípadnej dĺžke disciplinárneho trestu.

l) riadiaci výbor môže rozhodnúť aj o treste pre diváka, ak je členom združenia a jeho správanie bolo neprípustné.

VIII. PROTESTY
a) za protest sa považuje len písomne podaná námietka voči udalostiam
b) protest je účinný, ak je podaný včas, t.j. najneskôr týždeň od odohratého zápasu (výbor zvoláva predseda občianskeho združenia SEREDSKÁ INTERLIGA, ktorý má výhradné právo na zmenu termínu zasadnutia)
- je zaplatený poplatok vo výške 3,50 € do začiatku rokovania riadiaceho výboru (RV)
- všetky protesty rieši RV po vypočutí zainteresovaných strán, ktoré zastupuje vedúci mužstva, prípadne jeho zástupca, označený na súpiske
- RV diskutuje a hlasuje o verdikte neverejne, pričom po ukončení zasadnutia predseda RV, resp. ním určená osoba oznámi konečné stanovisko
- ak niektorá strana zo zainteresovaných strán nesúhlasí s verdiktom RV, po zaplatení druhého poplatku za odvolanie vo výške 3,50 €  je RV povinný zvolať valné zhromaždenie vedúcich mužstiev a RV, ktorých rozhodnutie je definitívne a nie je možné voči nemu podať ďalší protest. Pri rovnosti hlasov zostáva v platnosti pôvodné rozhodnutie RV
- pri hlasovaní vedúcich mužstiev majú hlasovacie právo len riadiaci a členský výbor
- odvolanie je mužstvo povinné podať najneskôr do týždňa odo dňa, kedy bolo ohlásené konečné stanovisko RVIX. HRACIE PRAVIDLÁ
Všeobecné pravidlá:
a) v súťaži neplatí pravidlo o postavení mimo hry
b) trvanie jedného zápasu je 2x25 min. s prestávkou 5 min.
c) o spôsobilosti terénu rozhodne rozhodca pred začiatkom zápasu

d) vstup na hraciu plochu majú len hráči s povolenou športovou obuvou
- zimná sezóna (hala): obuv s podrážkou určenou do haly
- letná sezóna (tráva, umelé ihrisko): akákoľvek obuv okrem kopačiek s kolíkmi (tzv. „šróbovačky“)
e) Kĺzačka v hale, trávnatom ani na UMELOM ihrisku (umelá tráva) a hra na zemi nie je povolená a píska sa ako nedovolený zákrok. Kĺzačka zozadu sa je automaticky faul, či už hráč trafil najprv loptu alebo netrafil, a hráčovi je automaticky udelená žltá karta. 
f) za správanie hráčov počas zápasu i po ňom berie plnú zodpovednosť vedúci mužstva
g) ak v týchto pravidlách nie je ustanovené inak, platia platné pravidlá SFZ
h) Dotyk lopty s rukou hráča, ktorý nie je určený ako brankár, je priestupok proti pravidlám a píska sa. Nepíska sa  NEÚMYSELNÁ RUKA.

Za úmyselnú ruku vo vlastnom pokutovom území sa hráčovi udelí automaticky červená karta (ČK). Tento hráč nesmie pokračovať v zápase, musí opustiť hraciu plochu a rozhodca udelí v neprospech hráčovho tímu pokutový kop.

Za úmyselnú hru rukou mimo vlastného pokutového územia (toto pravidlo sa týka aj brankára):

-       ak hráč výrazne neovplyvnil priebeh zápasu, rozhodca tomuto hráčovi udelí žltú kartu (ŽK)

-       ak hráč výrazne ovplyvnil priebeh zápasu, udelí rozhodca tomuto hráčovi červenú kartu (ČK). Hráč nemôže pokračovať v hre a musí opustiť hraciu plochu.

-       mieru ovplyvnenia zápasu určuje rozhodca

Výnimku z tohto pravidla tvorí tzv. „malá domov“ (v kapitole BRANKÁR).

i) Každé mužstvo musí mať rovnaké farby dresov, prípustný je mierny rozdiel vo farbe. Výnimkou je brankár, ktorý musí byť farebne odlíšený od zvyšku tímu. Ak táto podmienka nie je splnená, hráč nesmie nastúpiť na ihrisko. Konečné rozhodnutie je na rozhodcovi.

Striedanie:
a) počet striedaní nie je limitovaný, striedajúci hráč môže striedať opätovne
b) striedanie hráčov sa uskutočňuje „hokejovým“ spôsobom (aj keď je lopta v hre)
c) striedanie je ukončené vtedy, keď striedajúci hráč vstúpi na ihrisko - od tejto chvíle sa stáva hráčom - a striedaný hráč ihrisko opustí - stáva sa náhradníkom
d) striedajúci hráč môže vstúpiť na ihrisko až vtedy, keď odstupujúci hráč evidentne opúšťa hraciu plochu a nejaví záujem o hru. Ak sa na ihrisku vyskytne väčší počet hráčov ako je povolené, automaticky sa tento priestupok píska a rozhodca udelí za tento priestupok ŽK. Ak sa tento priestupok v zápase zopakuje, rozhodca udelí druhú ŽK, po ktorej nasleduje ČK. Kapitán postihnutého mužstva určí, komu z jeho mužstva sa karta pripíše.

e) strieda sa iba na mieste tomu určenom t.z. hráč strieda pri svojej striedačke (hráč nemôže opustiť ihrisko na súperovej polovici a druhý hráč nemôže za neho nastúpiť na vlastnej – výnimkou je, ak je hráč zranený) ŽK dostáva hráč, kt. nastupuje na ihrisko


Brankár:
a) brankár si môže vymeniť miesto s ktorýmkoľvek iným hráčom, musí však byť farebne odlíšený od svojich spoluhráčov
b) brankár nesmie loptu vyhodiť ani vykopnúť z ruky za poliacu čiaru ihriska, to môže, iba ak ju zahrá zo zeme
c) atakovanie brankára, ktorý drží loptu v ruke nie je dovolené
d) v okamihu, keď brankár položí loptu na zem a pustí ju, môže súper hrať (neplatí to pri rozohrávaní výkopu od brány, keď lopta opustila hraciu plochu za bránkovú čiaru).

e) Malá domov: Brankár nesmie chytiť do rúk loptu, ktorú mu spoluhráč úmyselne prihral AKOUKOĽVEK časťou tela. Ak hráč úmyselne prihral malú domov brankárovi a ten loptu chytí do vlastných rúk, tento priestupok sa píska, rozhodca neudelí brankárovi ŽK ani ČK. Tento priestupok bude potrestaný nepriamym voľným kopom (NVK) z hranice pokutového územia. Ak hráč prihral brankárovi loptu neúmyselne (lopta zmenila smer) AKOUKOĽVEK časťou tela okrem ruky, tento priestupok sa nepíska a v hre sa pokračuje ďalej. Aj pri vhadzovaní/kopnutí autu brankárovi sa táto situácia berie ako malá domov a brankár nesmie chytiť loptu do vlastných rúk.

f) Vrazenie do brankára

Osobitnú ochranu proti vrážaniu dostáva brankár vo vlastnom pokutovom území. Súper smie do neho dovoleným spôsobom vraziť len vtedy, ak brankár loptu nedrží v rukách, a telom zakrýva loptu na zemi alebo ak telom bráni súperovi v hre. Vrazenie do brankára v jeho vlastnom pokutovom území v čase, keď loptu drží v rukách, vyráža ju alebo chytá, prípadne, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti, je porušením pravidla. Mimo vlastného bránkového územia sa brankár pokladá za hráča z poľa. Súper vtedy môže do neho vrážať dovoleným spôsobom.

g) Nesenie lopty brankárom

1) Brankár má loptu pod kontrolou, keď stojí pevne na nohách a loptu má v rukách.

2) Ak má brankár vo vlastnom pokutovom území loptu pod kontrolou, môže v priebehu najviac 4 sekúnd urobiť s ňou ľubovoľný počet krokov, držať ju v rukách, udrieť s ňou o zem alebo vyhodiť ju do vzduchu a zasa chytiť.

3) V priebehu 4 sekúnd sa musí brankár lopty zbaviť alebo hrať loptu nohou. V prípade, ak hrá loptu nohou, nesmie ju opäť vziať do rúk skôr, než sa jej dotkne spoluhráč mimo pokutového územia (s výnimkou tzv. „malej domov“) alebo hráč súpera kdekoľvek na hracej ploche.

h) Zdržiavanie hry brankárom

Rozhodca zakročí vo všetkých prípadoch, keď podľa jeho názoru, hráč alebo brankár zdržiava hru a premárňuje čas, aby jeho družstvo získalo nešportovú výhodu. Brankár premárňuje čas, ak napríklad:

- dlho drží loptu v rukách, otáľa pri rozohraní lopty alebo zostane neúmerne dlho ležať na lopte (rozhodca pripustí najviac 4 sekúnd)

Rozhodca najskôr musí naznačiť zreteľným gestom rukou, aby brankár okamžite loptu odohral, pri opakovanom zdržiavaní môže udeliť ŽK.

Oddychový čas:
a) mužstvá sú oprávnené požiadať len o jeden oddychový čas v trvaní jednej minúty
b) mužstvo môže žiadať oddychový čas iba v prípade, keď je pri lopte, alebo keď je lopta za postrannou čiarou a toto mužstvo bude zahrávať aut či odkop od brány

c) rozhodca automaticky nadstavuje 1 min. navyše k celkovému času zápasu


Výkop:
a) znamená začiatok hry alebo opätovné rozohranie hry:
- na začiatku stretnutia resp. druhého polčasu
- pri dosiahnutí gólu
b) pokyn k výkopu dáva rozhodca
c) pri výkope sú všetci hráči na svojej polovici ihriska a lopta je v strede ihriska v ustálenej polohe
d) priamo z výkopu je možné dosiahnuť gól
e) hráč, ktorý zahráva, sa nemôže dotknúť lopty skôr, ako sa jej nedotkne iný hráč


Rozhodcovská lopta:
a) vhodí sa pri pokračovaní stretnutia po dočasnom prerušení v prípade, ak lopta neprešla postrannou ani bránkovou čiarou
b) vhodí sa na mieste, kde sa lopta nachádzala pri prerušení
c) v prípade, ak bola lopta v pokutovom území, vhodí sa na čiare ohraničujúcej bránkové územie
d) opakuje sa vtedy, ak sa hráč dotkne lopty skôr než dopadne na zem


Gól:
 - gól je platne dosiahnutý, keď prejde lopta celým objemom za bránkovú čiaru v priestore medzi bránkovými žrďami a pod brvnom, pričom ju žiadny hráč útočiaceho mužstva netečuje rukou, alebo inak nedovoleným spôsobom
-
gól je možné dosiahnuť priamo z rozohrávky brankára od vlastnej bránky (zo zeme, hodením alebo aj vykopnutím z ruky) – s výnimkou, keď je porušené pravidlo z časti brankár bod b) (brankár nesmie z ruky hodiť alebo kopnúť loptu za poliacu čiaru ihriska)

- priamo z autu gól súperovi neplatí, vlastný gól z autu platí


Fauly a nešportové správanie: (viac v pravidlách nešportové správanie a zakázaná hra.)
a) priamy voľný kop (ďalej len PVK). Nariaďuje sa vtedy, keď sa hráč súpera dopustí z ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov tak, že to bude rozhodca považovať za nedbalý alebo úmyselný priestupok:
- kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera
- nastaví súperovi nohu alebo pomocou nohy spôsobí, alebo sa pokúsi spôsobiť pád súpera, alebo sa skrčí pred súperom
- skočí na súpera
- vráža do súpera nebezpečným spôsobom, aj keď sa súper nebráni, alebo prudko vráža do súpera ramenom
- udrie alebo sa pokúsi udrieť súpera
- pľuvne na súpera
- strčí, drží alebo sotí súpera
- hrá loptu rukou

Pri zahrávaní PVK musí byť súperiaci hráč od zahrávajúceho hráča vo vzdialenosti 5 m.

b) pokutový kop sa nariadi v prípade, ak sa hráč dopustí niektorého z vyššie uvedených priestupkov vo vlastnom pokutovom území, bez ohľadu na pozíciu lopty, za predpokladu, že je lopta v momente priestupku v hre
c) nepriamy voľný kop (NVK)
v prípade, ak brankár zdržuje hru - má loptu pod kontrolou viac ako 4 sekundy
v prípade, ak sa hráč dopustí nasledujúcich priestupkov:
- nebezpečná hra
- bránenie v hre
- hra na zemi
Gól môže byť uznaný iba v prípade, ak sa pred jeho dosiahnutím dotkol lopty iný hráč, než ten, ktorý NVK zahral. NVK sa zahrá aj v prípade, ak sa lopta dotkne stropu (platí pre halu). V takomto prípade sa zahráva v neprospech mužstva, ktoré to zapríčinilo a v približnom mieste prerušenia hry.

Pri zahrávaní NVK musí byť súperiaci hráč od zahrávajúceho hráča vo vzdialenosti 5 m.

Napomínanie žltou kartou (ŽK) a červenou kartou (ČK):
a) hráč je napomínaný ŽK ak:
- sa správa nešportovo
- hrubým spôsobom (slovne aj gestom) vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu
- sústavne porušuje pravidlá hry
- ak opakovane nerešpektuje predpísanú vzdialenosť pri rozohratí autu, NVK, či PVK
- snaží sa zdržovať hru
- strieda na mieste mimo tomu určenom (viď X.hracie pravidlá, striedanie, bod e.))

- bude udelená hráčovi alebo hráčom, ktorí sú na zápase ako hrajúci a budú verbálne nadávať rozhodcovi

-ak hráč ÚMYSELNE zabráni gólu šmýkačkou, dostane ŽK a proti jeho tímu je nariadený pokutový kop

 


b) hráč je napomínaný ČK ak:
- hrá mimoriadne nebezpečne
- sa správa hrubo nešportovo
- pľuvne na súpera alebo inú osobu
- zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo gólovo sa vyvíjajúcu situáciu úmyselným hraním rukou (neplatí pre brankára vo svojom vlastnom bránkovisku)
- úmyselne zabráni súperovi streliť gól takým spôsobom, že sa dopustí faulu, za ktorý by bol nariadený voľný kop alebo penalta
- za vulgárne a urážlivé slovné napadnutie iného hráča či rozhodcu
- za druhu ŽK v zápase - mužstvo hrá o jedného hráča v poli menej a hráč opustí hraciu plochu.

 

Hráč, ktorý dostal ČK, nemôže nastúpiť v tomto zápase ani ako náhradník, ani ako hráč. Do zápisu o stretnutí sa napíše o aký zákrok išlo (v prípade škaredého a zákerného faulu). Pri zvlášť surovom zákroku rozhoduje o sankcii RV.

 

Peňažné sankcie za hrubé porušenie pravidiel:

        Za fyzické napadnutie rozhodcu – ČK - 3,50 €, + peňažné navýšenie o 33,50 €

        Za úmyselné ublíženie na zdraví hráča alebo diváka – ČK - 3,50 €, + peňažné navýšenie o 33,50 €

        Za bitku v zápase sa AUTOMATICKY udelí zainteresovaným hráčom 8 zápasov STOP + červená karta 3,50 €. O ďalšej výške trestu rokuje RV.

-       ak sa hra preruší z posledných troch dôvodov, nariaďuje sa NVK v prospech mužstva súpera z miesta, kde k priestupku prišlo

 

Pokuty:

-       mužstvo je povinné vyplatiť všetky pokuty ktoré mu boli udelené ako tímu (neplatí pre pokuty udelené jednotlivým hráčom) do najbližšieho zápasu, v opačnom prípade bude tento zápas kontumovaný v neprospech tohto mužstva v pomere 0:3

-       mužstvo je tiež povinné vyplatiť všetky pokuty udelené tomuto tímu (neplatí pre pokuty udelené jednotlivým hráčom) pred začiatkom nového ročníka. V opačnom prípade nebude mužstvu umožnené zúčastniť sa súťaže.

 

 

Lopta mimo hry (Aut):
a) zahráva sa výhradne nohou, súper musí stáť od zahrávajúceho hráča najmenej 1,5 m. b) aut sa nariaďuje:
- keď lopta celým objemom prejde za postrannú čiaru, či už po zemi alebo vzduchom (v prípade ihriska s mantinelmi iba vzduchom)
- zahráva sa z miesta, v ktorom lopta prešla cez čiaru
- v prospech opačného mužstva, než toho, ktorého hráč sa ako posledný dotkol lopty
c) pri zahrávaní autu platí že:
- lopta musí byt v pokoji na postrannej čiare (platí pre kop z autu)
- hráči súperovho mužstva musia byt minimálne 1,5 metra od miesta zahrávania
- ak hráč zahrá loptu z autu dva krát po sebe, odpíska sa NVK a bude zahrávaný z miesta, kde sa priestupok stal. Ak sa stal v bránkovisku, vynesie sa miesto zahrávania pred bránkovisko

- v prípade ihriska s mantinelmi je povolené posunutie lopty do ihriska tak, aby bolo možné bezpečne odohrať aut, najviac však do vzdialenosti 0,5 m.
d) aut zahrá súper ak:
- bol aut súperom vykonaný nesprávne
- bol aut vykonaný z iného miesta, než z toho, kde lopta prešla postrannú čiaru
- aut nebol vykonaný do 4 sekúnd od zaujatia postavenia pri lopte

e) z tejto rozohrávky nie je možné priamo streliť gól súperovi (platí iba vlastný gól)

Kop z rohu:
a) roh sa nariaďuje, keď lopta celým objemom prejde za bránkovú čiaru mimo priestoru bránky (po zemi alebo vzduchom) a posledný, kto sa lopty dotkol je brániaci hráč či brankár
b) z rohového kopu možno streliť gól priamo

c) lopta musí byt pri rozohraní v pokoji

d) v prípade ihriska s mantinelmi sa roh nariadi iba vtedy, ak lopta prejde za bránkovú čiaru vzduchom

X. BODOVANIE
a) Víťazstvo 3 body
b) Remíza 1 bod
c) Prehra 0 bodov


XI. CELKOVÉ PORADIE NA KONCI ROČNÍKA
a) Celkový počet bodov
b) Vzájomné zápasy
c) Skóre vzájomných zápasov
d) Celkový rozdiel gólov
e) Vyšší počet strelených gólov
f) Žreb

XII. PRIEBEŽNÉ PORADIE

a) Celkový počet bodov
b) Celkový rozdiel gólov
c) Vyšší počet strelených gólov
d) Vzájomné zápasy
e) Skóre vzájomných zápasov
f) Žreb

 

 

XIII. RIADIACI VÝBOR (RV)
a) Výbor je riadiacim a výkonným orgánom ligy
b) Členov výboru môže menovať a odvolávať členská rada a riadiaci výbor (nie predsedu)

c) O všetkých udalostiach súvisiacich s priebehom ročníka rozhoduje RV výbor hlasovaním, pričom na schválenie rozhodnutia je treba nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov
d) Hlasovanie je možné vykonať len za predpokladu prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov riadiaceho výboru
e) V prípade rovnosti hlasov má hlas predsedu RV váhu dvoch hlasov
f) Riadiaci výbor je povinný do ustanovujúcej schôdze nového ročníka predložiť členskému výboru správu o hospodárení za uplynulý ročník a plán rozpočtu na nasledujúci ročník, pričom oba dokumenty musia byt schválené členskému združeniu. V rámci rozpočtu určí RV výšku štartovného pre nasledujúci ročník
g) Výbor má právo aktualizovať tieto pravidlá kedykoľvek počas trvania súťaže, pričom tieto zmeny sú účinné, ak sú:
- riadne schválené riadiacim výborom
- v písomnej forme odovzdané každému z členskej rady

g) Riadiaci výbor má právo odvolať predsedu RV. Predseda RV je odvolaný len vtedy, ak je za odvolanie prítomná nadpolovica členov RV. Predseda nemá právo hlasovať.

h) Členovia riadiaceho výboru:

- Predseda riadiaceho výboru – Tomáš Žákovič

- Podpredseda riadiaceho výboru - Peter Ivanička

                            

XIV. ČLENSKÁ RADA

a) Je tvorená z vedúcich tímov, príp. ich zástupcov

b) Členská rada schvaľuje správu o hospodárení za uplynulý ročník a plán rozpočtu na nasledujúci ročník

c) Členská rada má právo spolu s RV odvolávať podpredsedov RV (predsedu riadiaceho výboru neodvoláva).

e) Členská rada zodpovedá za hráčov OZ Seredská Interliga a každý člen členskej rady zodpovedá za hráčov prislúchajúcich jeho mužstvu (viď článok X. bod f)

f) Členská rada je vždy uznášania schopná. Na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

g) Členská rada spolu s riadiacim výborom rozhoduje o konečnej výške trestu pre hráča.